| VIP特权

 

普通会员、自选会员、省份会员、VIP会员、企业会员区别

 

网站服务项目

普通会员

自选会员

省份会员

VIP会员

企业会员

模板数量

1

1

3

5

8

计算器使用权限

扣积分

不扣积分

不扣积分

不扣积分

不扣积分

支持多人同时在线

不支持

不支持

不支持

不支持

支持

标准下载使用权限

扣积分

扣积分

扣积分

不扣积分

不扣积分

全国版

扣积分

不扣积分

不扣积分

不扣积分

不扣积分

省份版

扣积分

不扣积分

不扣积分

不扣积分

不扣积分

单个计算器

扣积分

不扣积分

不扣积分

不扣积分

不扣积分

一键计算

扣积分

不扣积分

不扣积分

不扣积分

不扣积分

在线编辑报告

在线打印报告

编辑直接导出文档形式

计算结果直接生成报告

一键分享我的计算

其他升级中的服务

计算系数默认配置

独立费任选组合计算

问题优先解决

编辑报告版式定制专属

新一键计算

免费定制模板一套

常用计算器优先开发上线